Allgemeine Geschäftsbedingungen

Algemene aannemings-, verkoop en leveringsvoorwaarden van Snellens Watersport BV, hierna te noemen SW, gedeponeerd onder aktenummer KvK 55421180 d.d. 5 februari 2014 te Roermond

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de leverancier: de verkoper/opdrachtnemer Snellens Watersport BV
b. de afnemer: de koper/opdrachtgever (natuurlijk persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument);

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de leverancier gesloten overeenkomsten van koop en verkoop (tweedehands koop en verkoop uitgezonderd), alle overeenkomsten van aanneming van werk, op elk door de leverancier gedane aanbod en, meer in het bijzonder, op iedere overeenkomst van koop, verkoop en bouw van nieuwe pleziervaartuigen en casco;s, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingsstukken en inventaris. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van ver-, af- en inbouw, reparatie of onderhoud van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.

2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1. Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken daarvan gedurende tien werkdagen na ontvangst, tenzij anders ver- meld en behoudens gebrek aan kredietwaardigheid van de afnemer. Indien de afnemer het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, vervalt het.

2. Elk aanbod vermeldt prijzen, maten, gewicht en levertijd en eventueel motorvermogen en snelheid. Het aanbod gaat vergezeld van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of bestekken, voor zover deze voor de offerte dienstig zijn en voor zover deze niet door de aanvrager worden verstrekt.

3. Voor in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop verband houden,wordt een afzonderlijke prijs (aanneemsom) en de duur van het in- en verbouwen door de leverancier opgegeven.

4. Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij het aanbod van een in- of verbouwing of van een reparatie worden verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van degene die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurswet en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld, behoudens voor zover noodzakelijk voor herstel-, reparatie- en/of onderhoudswerk- zaamheden.

5. Behoudens in het geval van noodzakelijke herstel-, reparatie en/of onder-houdswerkzaamheden zoals in het vorige lid aangegeven is het de afnemer niet toegestaan deze bescheiden openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of zonder schriftelijke toestemming van de leverancier aan derden ter inzage te geven.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. Koopovereenkomsten en overeenkomsten van aanneming van werk waarvan de koopsom, respectievelijk de aanneemsom een bedrag van € 2.300 (exclusief omzetbelasting) te boven gaat en alle overeenkomsten die in aansluiting daarop worden aangegaan, worden door de leverancier schriftelijk vastgelegd.

2. Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen alsmede toezeggingen door personeel of ondergeschikten van de leverancier zijn bindend onder de voorwaarde dat zij schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval een schriftelijke opdracht of een bevestiging van een overeenkomst of van een nadere afspraak ontbreekt, zijn beide partijen aan die overeenkomst of nadere afspraak gebonden, indien een van hen met andere dan de vorenbedoelde schriftelijke bescheiden kan bewijzen dat de overeenkomst dan wel nadere afspraak werd gesloten, respectievelijk gemaakt.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden heeft de leverancier het recht de extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbrekingen in de werkzaamheden, voor zover deze zijn veroorzaakt door niet aan de leverancier toe te rekenen oorzaken.

4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die de leverancier redelijkerwijs heeft kunnen voorzien. Indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn dan voorzien, moet de leverancier zijn werkzaamheden terstond opschorten en met de afnemer overleggen over het al of niet voortzetten van de werkzaamheden en over de wijze waarop. De leverancier heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verband houdende kosten.

5. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de snelheid, moet daarvan door de leverancier melding worden gemaakt.

6. De afnemer moet in redelijke mate gelegenheid hebben tot controle tijdens de normale werkuren. De afnemer is bevoegd één of meer derden te belasten met deze controle of met het uitoefenen van toezicht, waarvan de naam of namen op verzoek van de leverancier schriftelijk aan hem moet(en) worden verstrekt.

ARTIKEL 5 – DE GARANTIE

1. De leverancier staat ervoor in dat hij een plezier/ beroepsvaartuig of casco, inclusief de overeengekomen uitrustingsstukken en inventaris, levert dat beantwoordt aan de overeenkomst. De leverancier staat er bovendien voor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandig- heden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De leverancier staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Met inachtneming van het vorenstaande garandeert de leverancier gedurende een termijn van twaalf maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren of ontstaan na levering. Voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan motoren, navigatieapparatuur en/of elektronische appara- tuur geldt een garantietermijn van drie aaneengesloten maanden na daadwerkelijke ingebruikneming daarvan, maar niet langer dan zes maanden na datum van verkoop dan wel na datum waarop de werkzaamheden werden verricht. Voormelde termijnen van drie en zes maanden worden verlengd met de periode waarin het vaartuig niet werd gebruikt wegens winterstalling.
Op onderdelen die door derden zijn geleverd en die door de leverancier zijn verwerkt gelden de garantievoorwaarden van deze derden voor zover de desbetreffende garantiebewijzen aan de afnemer ter hand zijn gesteld. Ingeval sprake is van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden wordt op de eventueel daaronder begrepen schilder- en coating werkzaamheden geen garantie gegeven.

4. Onverminderd de overige rechten die hem op grond van de wet toekomen heeft de afnemer recht op kosteloos herstel van gebreken en op vervanging van gebrekkige onderdelen die op de werf van de leverancier binnen redelijke tijd. De afnemer kan op kosten van de leverancier een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk zijn. Voor de vaststelling van die redelijkheid wordt het prijsniveau van de leverancier in aanmerking genomen. De derde die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de afnemer door de leverancier aangewezen.

Herstel bij een derde is alleen mogelijk:
- indien de leverancier niet of niet tijdig in staat is het gebrek op zijn eigen werf te herstellen of
- indien sprake is van een wanverhouding tussen de noodzakelijke kosten van transport van het vaartuig naar de werf van de leverancier en de kos- Ten van herstel op die werf of indien in verband met de omstandigheden van de afnemer niet kan worden verlangd dat hij het herstel op de werf van zijn leverancier laat uitvoeren.

5. De leverancier staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het vaartuig indien dit ontwerp niet door hemzelf is geleverd. Evenmin staat de leverancier in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de toepassing of aanwending door de afnemer is voorgeschreven of die door hem zijn geleverd.

6. Tenzij wegens specifieke eisen anders is overeengekomen zijn bij uitvoering van de overeenkomst de volgende afwijkingen mogelijk:
± 1% lengte over de stevens;
± 1% breedte over alles;
± 1% holte;
± 5% diepgang;
± 2% stahoogte onder de balken;
± 1% maximale hoogte boven wateroppervlak;
± 10% gewicht;
± 5% motorvermogen en
± 10% snelheid (bij standaarduitrusting).

7. De leverancier staat niet in voor (uiterlijke) onvolkomenheden die voortkomen uit de aard en de hoedanigheid van gebruikte materialen.

8. De leverancier staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van nominale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van door de afnemer of door derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Evenmin staat de leverancier in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van vorenbedoelde gebreken.

9. Op noodreparaties wordt geen garantie gegeven.

ARTIKEL 6 – DE LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten dan wel de opdracht tot ver-, af- en inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering af bedrijf of depot in Nederland.

2. De leverancier is verplicht de afnemer onder vermelding van de redenen schriftelijk in kennis te stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.

3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzien- baar gevolg is van de nalatigheid van de afnemer om, ondanks tijdige aanma- ning, een aan de leverancier verschuldigd bedrag te voldoen nadat dit opeisbaar is geworden of van de nalatigheid van de afnemer om een andere verplichting na te komen. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar ervaringsregelen te verwachten gevolg zijn van deze nalatigheid voor rekening van de afnemer.

4. De leverancier is pas in verzuim indien de levertijd met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die de leverancier zijn toe te rekenen.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de leverancier niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschap- pelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd. Indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die de leverancier had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

3. Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat de leverancier werkzaamheden opschort, is de afnemer voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de leveran- cier recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten van bouw, in- of verbouw of reparatie, voor zover deze kosten zijn gemaakt voordat te verwach- ten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou lei- den en voor zover de afnemer door de verrichte werkzaamheden gebaat is.

5. De leverancier kan zich niet beroepen op overmacht, indien de overmacht situatie zich voordoet nadat door zijn toedoen dan wel door omstandigheden voor zijn rekening komend de overeengekomen levertijd met 15% is overschreden.

ARTIKEL 8 – DE LEVERING

1. De levering vindt plaats af bedrijf in Nederland. Indien een afleveringsproef- vaart plaatsvindt, geschiedt de levering echter op de plaats die voor de aflever-ingsproefvaart is overeengekomen. 2. De leverancier zal de afnemer vόόr aflevering van het vaartuig of van andere te leveren zaken de gelegenheid bieden het vaartuig of bedoelde andere zaken te (laten) inspecteren. Ingeval van reparaties, verbouw-, inbouw- of onderhoudswerkzaamheden zal de leverancier de afnemer vόόr oplevering de gelegenheid bieden de uitgevoerde werkzaamheden te (laten) inspecteren. Indien een (afleverings-)proefvaart is overeengekomen, zal de leverancier de afnemer voor aflevering dan wel oplevering de gelegenheid bieden voor die (afleverings-)proefvaart.
3. De afnemer moet binnen tien werkdagen na kennisgeving door de leverancier tot het maken van de inspectie en/of de (afleverings-)proefvaart gebruik ma- ken van de geboden gelegenheid. Indien de afnemer binnen deze termijn van tien werkdagen geen gebruik maakt van de hem geboden gelegenheid, wordt het vaartuig of de zaak geacht te zijn geleverd. De afnemer kan zich er dan niet meer op beroepen, dat het vaartuig of de zaak gebreken vertoont die hij redelijkerwijs tijdens de inspectie en/of de (afleve- rings-) proefvaart had kunnen ontdekken.

4. Indien de levering heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaats-gevonden op grond van lid 2 of 3, gaat het risico voor het geleverde over op de afnemer.

5. Indien de afnemer na levering in gebreke blijft met de afname van het vaartuig of andere zaken, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

6. Indien de afnemer bij het verstrekken van de opdracht daartoe heeft verzocht, worden de vervangen onderdelen na uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd; in dat geval worden de onderde- len pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld.
In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de leverancier, zonder dat de afnemer op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.

7. Indien de afnemer bij koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere zaak is overeengekomen, dat hij een gebruikt vaartuig of andere zaak inruilt, wordt laatstgenoemd vaartuig of zaak pas eigendom van de leverancier, nadat de feitelijke levering daarvan heeft plaatsgevonden. Indien de afnemer het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken in afwachting van de levering van het nieuwe vaartuig of de nieuwe zaak, komt schade of verlies door welke oorzaak dan ook voor rekening en risico van de afnemer. Alle kosten van onderhoud en reparatie zijn voor rekening van de afnemer.

8. Indien de afnemer tekort schiet in zijn verplichtingen en het object van de overeenkomst te boek is gesteld, is de afnemer verplicht zijn medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

ARTIKEL 9 – RECLAME

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten (schriftelijk en) behoorlijk omschreven ter kennis worden gebracht van de leverancier binnen tien werkdagen nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 10 – DE KOOPPRIJS EN AANNEEMSOM

1. Alle koopprijzen en aanneemsommen gelden netto contant ter plaatse voor de levering overeengekomen.

2. Op verzoek van de meest gerede partij wordt elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs of de aanneemsom, doorbe-rekend indien zij na meer dan drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet is geleverd dan wel de bedoelde werkzaamheden nog niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. De leverancier zal echter niet doorberekenen, indien bij tijdige bestelling een prijsstijging niet van invloed op de koopprijs of aanneemsom zou zijn geweest. Onder verhoging of verlaging van prijzen wordt mede begrepen een wijziging van de wisselkoers van de valuta waartegen het toegeleverde materiaal of goed is betaald in verhouding tot de koers van de valuta die aan de koopprijs of aanneemsom ten grondslag is gelegd. Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in dit lid en in de leden 3 en 4 van dit artikel de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, heeft de afnemer het recht de koopovereenkomst te ontbinden, dan wel van de overeenkomst af te zien.

3. Elke verhoging of verlaging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden conform CAO of bindende loonregeling die door de leverancier wordt toegepast, alsmede elke voor zijn rekening komende verhoging of verlaging van premies voor de sociale verzekeringen wordt doorberekend voor zover van invloed op de aanneemsom en voor zover optredend na meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

4. Tenzij anders vermeld zijn in de koopprijs of aanneemsom steeds begrepen de terzake verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Wijzigingen van deze heffingen worden in de koopprijs of aanneemsom doorberekend. Indien de verschuldigdheid van een heffing kan worden voor-komen door het naleven van bepaalde voorschriften, zijn partijen hiertoe jegens elkaar gehouden.

5. Doorberekening van een verhoging of verlaging van prijzen die van invloed is op de koopprijs of op de aanneemsom en die is toe te rekenen aan verzuim of vertraging door toedoen van de wederpartij zal altijd kunnen worden verlangd.

6. De leden 2, 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing indien sprake is van een vaste koopprijs of vaste aanneemsom.

ARTIKEL 11 – DE BETALINGSVOORWAARDEN

1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats bij levering. Alle betalingen geschieden contant ten kantore van de leverancier, dan wel door overma- king op een door de leverancier aan te wijzen bank- of girorekening.

2. Ingeval sprake is van aanneming van werk en vooruitbetaling van de aanneem-som wordt verlangd, wordt deze voldaan in de termijnen en de percentages zo- als deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Ingeval sprake is van koop kan de afnemer niet worden verplicht meer dan 50% van de koopprijs vooruit te betalen.

3. Indien de afnemer het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt, dan wel – wanneer geen vervaldag is overeengekomen – niet binnen tien werkdagen na terzake door de leverancier in gebreke te zijn gesteld het verschuldigde bedrag voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de leverancier gerechtigd de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de afnemer in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 10 van deze voorwaarden.

4. Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen hen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de in gebreke zijnde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 115,00, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, tenzij de wederpartij bewijst dat met een lager minimum had kunnen worden voldaan. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 10 van deze voorwaarden.

5. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verzoek van de afnemer dan wel doordat de afnemer zijn verplichtingen niet tijdig nakomt of de leverancier niet tijdig in staat stelt de zijnerzijds vereiste werkzaamheden te verrichten, is de leverancier gerechtigd betaling van de koopprijs dan wel van de aanneemsom te vorderen op het tijdstip of de tijdstippen waarop deze betalingen bij normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zouden zijn geworden.

6. Reclame over facturen dienen bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur bij de leverancier te worden ingediend.

ARTIKEL 12 – OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten. Ingeval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 13 – ZEKERHEIDSRECHTEN

1. Ingeval van verkoop door de leverancier zal de eigendom van de verkochte zaak niet eerder overgaan dan op het moment waarop de verkoopsom en het eventueel meerdere verschuldigde terzake van de transactie volledig aan de leverancier zijn voldaan.

2. In alle gevallen zijn aanneming van werk, nieuwbouw daaronder begrepen, zijn het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, voor zover aanwezig op de werf van de leverancier of elders onder zijn berusting, het eigendom van de afnemer. De leverancier heeft te allen tijde pandrecht op voornoemde goederen, alsmede op de verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de aannemingssom. Voor zover verschuldigd, alsmede voor elk verlies of schade, door hem geleden of te lijden, indien de afnemer op de overeenkomst inbreuk maakt.

3. De eigendomsoverdracht van de in lid 2 van dit artikel genoemde goederen aan de afnemer wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop die goederen op de werf arriveren of elders onder berusting van de leverancier komen. De afnemer heeft het recht zich de goederen die aldus aan hem in eigendom toebehoren, door of vanwege de leverancier te doen aanwijzen en deze goederen te (doen) waarmerken ter beveiliging van zijn aanspraken en ter identificatie van zijn eigendom. Een bevestiging vanwege de leverancier aan de afnemer dat bedoelde goederen zijn aangekomen, houdt in dat de leverancier deze goederen (desgewenst separaat) houdt voor de afnemer. (desgewenst separaat) houdt voor de afnemer.

4. Het feit dat de afnemer vόόr de levering van het voltooide vaartuig reeds eigenaar is van het vaartuig in aanbouw en van alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, zal in geen enkel opzicht iets toe- of afdoen aan de verplichtingen die de leverancier volgens de aannemingsovereenkomst en deze voorwaarden heeft na te komen.

5. Onverminderd het pandrecht van de leverancier heeft een ontbinding van de aannemingsovereenkomst niet tot gevolg dat het voormelde eigendomsrecht van de afnemer vervalt alvorens de ontbinding zal zijn afgewikkeld.

6. Indien de afnemer tekort schiet in zijn (financiële) verplichtingen en het object van de overeenkomst te boek is gesteld, is de afnemer verplicht zijn medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

7. De leverancier is gerechtigd om het desbetreffende vaartuig en de volledig daarbij behorende uitrusting, inventaris en overige toebehoren onder zich te houden, totdat de afnemer het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit retentierecht voortvloeiende kosten. Het retentierecht van de leverancier vervalt, zodra de afnemer het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de in artikel 16 genoemde de gewone rechter en deze commissie aan de leverancier heeft bevestigd, dat het door de afnemer verschuldigde bedrag door laatstgenoemde bij haar in depot is gestort.

8. In de gevallen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel heeft de leverancier zonder gerechtelijke tussenkomst het recht om het vaartuig en alle daarvoor bestem- de materialen en toebehoren te verkopen en de opbrengst in mindering te brengen op zijn uitstaande vordering, indien de afnemer, na door de leveran- cier bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn gemaand, zes maanden na datum van het aangetekend schrijven, het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan en de afnemer bovendien zich niet tot de in artikel 16 genoemde de gewone rechter heeft gewend en het door hem verschuldigde bedrag niet bij deze commissie in depot heeft gestort. Op de leverancier rust de verplichting het eventuele verschil tussen verkoopopbrengst en het door de afnemer aan de leverancier verschuldigde bedrag binnen acht dagen na ontvangst van de verkoopopbrengst, indien mogelijk aan de afnemer over te maken.

9. Deze verkoop kan de leverancier pas effectueren, nadat hij na afloop van voornoemde periode van zes maanden de afnemer bij deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen.

ARTIKEL 14 – DE VERZEKERING BIJ NIEUW-, VER- EN AFBOUW
1. De leverancier is verplicht het vaartuig in aanbouw, alsmede de voor de nieuwbouw of verbouw bestemde materialen, uitrustingsstukken en verdere toebehoren zowel tijdens het verblijf op of aan de werf als tijdens de inspectie en de proefvaart tot aan de levering op zijn naam te verzekeren tegen alle risico’s die de ‘Nederlandse Beurscascopolis voor aanbouw 1947’ of een gelijkwaardige polis pleegt te dekken.

2. De leverancier draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringspenningen over aan de afnemer ten bedrage van de som van de door deze gedane aanbetalingen. De verzekeraar is aan deze overdracht gebonden na aanvaarding of betekening, waarvoor de leverancier moet zorg dragen. Tevens moet de leverancier de afnemer waarschuwen indien verval van de verzekeringsovereenkomst dreigt. De afnemer is te allen tijde gerechtigd zijn betalingen op te schorten zolang de leverancier het heeft aangetoond aan voornoemde verplichtingen te hebben voldaan.

3. De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aangewend voor het herstel van die schade op de wijze en tegen de kosten als tussen partijen overeen te komen.

4. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet wanneer het vaartuig ‘total loss’ wordt verklaard. In dat geval zal de overeenkomst ontbonden worden geacht.

5. De zaken dienen tenminste te zijn verzekerd tot het bestaande belang.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID

1. De leverancier is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de leverancier, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aange steld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door de af- nemer zijn opgedragen.

2. De afnemer is jegens de leverancier aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en de zijnen is veroorzaakt.

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing is. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

2. Geschillen tussen de afnemer en de leverancier over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de afnemer als door de leverancier worden voorgelegd aan de GEWONE rechter.

3. Een geschil wordt door de gewone rechter slechts in behandeling genomen indien de afnemer zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de leverancier heeft voorgelegd.

4. De afnemer moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de leverancier heeft voorgelegd schriftelijk bij de gewone rechter aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de afnemer en van de leverancier en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de afnemer het geschil aan de gewone rechter heeft voorgelegd, is de leveran- cier aan deze keuze gebonden.

5. De gewone rechter is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur en waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt. Ingeval de afnemer zijn factuur niet tijdig betaalt, is de leverancier bevoegd een procedure bij de gewone rechter aan- hangig te maken, mits de leverancier vόόr de aanvang van de procedure de afnemer een termijn van één maand na ontvangst van de aanmaning heeft ge- geven om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

6. Indien de leverancier een geschil voorlegt aan de gewone rechter, neemt de ge-wone rechter dit geschil pas in behandeling nadat de afnemer binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de uitspraak van de gewone rechter zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant)-bedrag bij de een notaris in depot heeft gestort.

7. Indien de afnemer een geschil voorlegt aan de gewone rechter neemt de gewone rechter dit geschil pas in behandeling nadat de afnemer het aan de leverancier eventueel verschuldigde (restant)-bedrag bij een notaris in depot heeft gestort. De afnemer moet dit bedrag binnen een maand op een door notaris aan te geven rekening storten. Ingeval de afnemer bedoeld depot niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de gewone rechter wil onderwerpen.

8. De gewone rechter doet uitspraak bij wege van bindend advies. SW staat ten opzichte van de afnemer borg voor de nakoming van het door de gewone rechter uitgebrachte advies. Voor deze borgstelling geldt een maximum van € 14.000,00 (inclusief BTW) per bindend advies. Ingeval van faillissement, surséance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de leverancier geldt de borgstelling alleen als de afnemer het geschil bij de gewone rechter aanhangig heeft gemaakt vόόrdat een dergelijke situatie sprake is. Voornoemde borgstelling geldt niet in geval de leverancier het bindend advies binnen twee maanden na de toezending ervan ter toetsing aan de rechter voorlegt en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan. De gewone rechter neemt slechts een geschil in behandeling indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,00 (inclusief BTW) is gemoeid.

9. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

10. Ingeval het geschil aan de gewone rechter wordt voorgelegd, is artikel 11 lid 3 en 4 niet van toepassing.

11. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar de gewone rechter.

ARTIKEL 17 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
SW zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen.